TRAVEL ALERT! Important information about the Coronavirus situation in Oman

Algemene Voorwaarden

Huis > Algemene Voorwaarden

De officiële website van Experience Oman

INSTEMMING MET GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bezoek aan en gebruik van de officiële website van Experience Oman (Ministerie van Toerisme van Oman) behelst naleving van de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet en de wetten die in het Sultanaat Oman van kracht zijn. Bezoeken van de website betekent instemming met de algemene voorwaarden door elke gebruiker, met of zonder autorisatie. Bezoeken van, browsen van en gebruik van deze website betekent dat u, zonder beperking, instemt met de algemene gebruiksvoorwaarden. Het Ministerie van Toerisme van Oman kan deze voorwaarden op elk moment naar eigen inzicht wijzigen zonder u daarvan van tevoren op de hoogte te stellen. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen nadat ze online zijn gezet als u de website blijft gebruiken of bezoeken.

OMGANGSVORMEN

De gebruiker die de website van Experience Oman bezoekt, stemt ermee in om deze niet te gebruiken voor welk doel dan ook dat onrechtmatig is, of door deze gebruiksvoorwaarden wordt beschermd, of om oproepen te doen tot welke illegale activiteit dan ook. Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in om:

 • de website NIET te gebruiken voor het plegen van criminele activiteiten of om derden aan te moedigen om een criminele activiteit te ontplooien, of acties te ondernemen die kunnen leiden tot aansprakelijkheid.
 • GEEN discriminerend, lasterlijk, intimiderend, obsceen, pornografisch of anderzijds illegaal materiaal dan ook te plaatsen of te verzenden.
 • de website NIET te gebruiken om zich voor te doen als andere natuurlijke personen of rechtspersonen.
 • de website NIET te gebruiken voor het uploaden van virussen, “trojans” of andere computercode die de website, hardware of software kan wijzigen of beschadigen, of de werking ervan kan onderbreken, of schade kan berokkenen aan welke andere gebruiker dan ook die toegang heeft tot de website.
 • GEEN materiaal te downloaden, plaatsen, e-mailen of op welke andere wijze dan ook verzenden waarvoor u niet de wettelijke of contractuele rechten heeft om dit te verzenden.
 • GEEN materiaal dat op de website is geplaatst te wijzigen, beschadigen of verwijderen.
 • de normale communicatiestromen op welke wijze dan ook NIET in gevaar te brengen.
 • uzelf NIET voor te doen als een, of het te doen voorkomen dat u een relatie heeft met, een bedrijf, vereniging of instantie zonder dat u het recht heeft een dergelijke mededeling te doen.
 • NIET zonder toestemming welk reclame- of promotiemateriaal dan ook of welk ongewenst materiaal dan ook te plaatsen of verzenden.
 • NIET welk materiaal dan ook te plaatsen dat inbreuk doet op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.
 • GEEN persoonlijke gegevens van derde partijen te verzamelen of op te slaan.

REGISTRATIE

Op bepaalde delen van de website wordt de gebruikers gevraagd om persoonlijke informatie door te geven om online ondersteuning of services aan te vragen. Dergelijke informatie dient volledig en correct aangeleverd te worden. Het is niet toegestaan te registreren of toegang tot de website proberen te krijgen door de naam van anderen te gebruiken of om een naam te gebruiken die het Ministerie van Toerisme, naar eigen oordeel, als aanstootgevend kan beschouwen.

OPZEGGINGSCLAUSULE

De officiële Experience Oman website van het Ministerie van Toerisme kan, op elk moment en naar eigen oordeel, het recht op toegang of gebruik van de Website opzeggen of opschorten zonder opgaaf van reden en om welke reden dan ook, inclusief elke schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of elk gedrag dat, door het Ministerie van Toerisme, naar eigen oordeel, beoordeeld wordt als onrechtmatig of schadelijk voor derden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Via sommige links op de website wordt u doorverwezen naar andere webpagina’s die niet onder het beheer van het Ministerie van Toerisme vallen. Het Ministerie van Oman inspecteert of controleert de content van dergelijke websites niet. De officiële Experience Oman website van het Ministerie van Toerisme biedt deze links aan in het belang van de gebruiker. Deze links kunnen niet worden beschouwd als een goedkeuring van producten, diensten of informatie en impliceren geen samenwerking tussen het Ministerie van Toerisme en de beheerders van de websites waar de links naar verwijzen. Bij gebruik van een link naar een andere webpagina zal de gebruiker automatisch onderworpen zijn aan de algemene gebruiksvoorwaarden van de eigenaren/sponsors van de externe website.

CONTENT

Het Ministerie van Toerisme behoudt zich het recht voor, doch niet de verplichting, om door gebruikers geplaatste content te controleren. Het Ministerie van Toerisme is niet bij machte om alles wat op de website wordt geplaatst te controleren, maar behoudt zich het recht voor om welke geplaatste content dan ook die niet in overeenstemming is met de algemene gebruiksvoorwaarden te verwijderen, verplaatsen of aan te passen. De content van de website wordt wettelijk beschermd in Oman, door auteursrechten en internationale verdragen. U gaat ook akkoord met deze wetten en met de bepalingen met betrekking op auteursrecht op de website.

COMPENSATIE

U gaat ermee akkoord om de integriteit van het Ministerie van Toerisme, het Sultanaat Oman en de Experience Oman Portal en alle medewerkers en tussenpersonen te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die betrekking heeft op welke claim dan ook uit welke schending van deze Algemene Voorwaarden door u dan ook, inclusief redelijke advocatenkosten. U stemt ermee in om in geval van dergelijke claims uw volledige medewerking te verlenen. De officiële Experience Oman website van het Ministerie van Toerisme behoudt zich het recht voor om de verdediging van en controle over welke zaak dan ook die betrekking heeft op compensatie van de gebruiker op zich te nemen. U stemt ermee in om geen enkel geval te schikken zonder de schriftelijke toestemming van het Ministerie van Toerisme van het Sultanaat Oman.

BEPERKTE GARANTIE

U erkent en stemt er nadrukkelijk mee in dat het gebruik van de website of welk materiaal dan ook via de website op eigen risico is. Noch het Ministerie van Toerisme van het Sultanaat van Oman noch welke van zijn medewerkers dan ook garanderen dat de website ononderbroken zal functioneren of dat er geen problemen, fouten of weglatingen zullen optreden. Er is geen garantie wat betreft gevolgen door gebruik van de website. De content en de tools op de website worden u “als zodanig” aangeboden, zonder enige garantie dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of promotie.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het Ministerie van Toerisme en zijn medewerkers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor welke directe schade, indirecte schade, bijkomstige schade, specifieke schade, als straf geldende schade en gevolgschade dan ook wegens gebruik of wangebruik van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, welke financiële derving, winstderving, klantenverlies, dataverlies, storingen of fouten van programma’s of computers dan ook of welke andere soort schade dan ook.

Raak geïnspireerd

Raak geïnspireerd